Pokyny pro uživatele nemovitosti Zálesí PDF Tisk Email
 1. Pronajímatel pronajímá nájemci objekt k rekreačním účelům na dobu od soboty .................. do soboty .................. . Úhrada nájemného je ve výši 7 500 Kč, z toho záloha činí 2 500 Kč. Doplatek bude uhrazen při příjezdu nájemce.
 2. Při příjezdu se rovněž platí kauce ve výši 1 500 Kč. Slouží jako jistina pronajímatele pro případ poškození či ztráty zařízení objektu nebo poškození nemovitosti po dobu trvání nájmu. Její výše se určuje dohodou. Není-li dohoda možná, její výši určí nezávislá, odborně způsobilá třetí osoba. Přesáhne-li případná škoda výši zaplacené kauce, je nájemce povinen rozdíl neprodleně doplatit.
 3. Nájemci se umožňuje využívat elektrickou energii, zemní plyn, pitnou vodu a tuhá paliva s péčí řádného hospodáře. Cena za spotřebovanou energii se neúčtuje a je společně i s poplatky obecnímu úřadu zahrnuta v celkové ceně za nájem.
 4. Pronajímatel bude nájemce očekávat v sobotu po 16. hodině. Seznámí jej s nemovitostí (hlavní uzávěr vody, plynu, hasicí přístroj apod.) Poté nájemce doplatí nájemné do plné výše a kauci. Obdrží sadu klíčů. Pronajímatel zapíše přítomné, kteří budou objekt využívat do knihy pronájmů (max. 9 osob.)
  Po dobu pronájmu nesmí objekt využívat nikdo jiný než ty osoby, co jsou zapsány v knize pronájmů. Pronajímatel si vyhrazuje právo kontroly vstupem do nemovitosti v průběhu trvání nájmu.
  Pobyt bude ukončen v sobotu .................. v 9 hodin ráno, za osobní přítomnosti pronajímatele. Po prohlídce nemovitosti a předání klíčů budou identifikovány případné škody a vyúčtována kauce.
 5. Nájemce se zavazuje využívat pronajatý objekt a okolí v obci Zálesí v souladu se zásadami slušného chování. Dodržovat noční klid a to od 22 hodin večer do 7 hodin ráno z důvodu vzájemné ohleduplnosti vůči sousedům a ostatním občanům v obci. Při velmi hrubém porušení těchto zásad může být ze strany pronajímatele okamžitě nájemci ukončen pobyt.
 6. V případě, že se nájemce rozhodne zrušit pobyt po zaplacení zálohy nebo nedostaví-li se v den nástupu do 18 hodin, záloha propadá ve prospěch pronajímatele.
  V případě, že pobyt nájemce odvolá pronajímatel (pouze z velmi vážných důvodů např. požár, vážná nemoc apod.), je zaplacená část nájemného vrácena nájemci.
 7. Zaplacením zálohy nájemného se zároveň rozumí i to, že nájemce byl seznámen s těmito "Pokyny" a zavazuje se je dodržovat.